Protocol COVID

Versió vigent dels protocols extraescolars del PROCICAT: PROCICAT – 5 octubre 2020

ORGANITZACIÓ GENERAL

 • Aquest any NO es podran fer noves altes un cop iniciada l’activitat, a no ser que les condicions epidemiològiques millorin i els protocols ho permetin.
 • Això es deu al fet que els protocols per a extraescolars recomanen treballar en grups estables, en la mesura del possible coincidents amb els grups bombolla escolars.
 • Els grups d’extraescolars seran grups estables, però NO coincidents amb els grups bombolla de la classe. Tot i això s’ha mirat que, en la mesura que sigui possible, es puguin fer els grups en funció del grup classe.
 • El servei d’acollida i ludoteca funciona cada dia, inclòs per dies esporàdics, ja que hi haurà una taula per cada grup bombolla escolar.

LUDOTECA ESPORTIVA

Les activitats d’Acrobàcia Aèria i Bàsquet de segona hora ofereixen, com sempre, possibilitat de ludoteca esportiva. Preguem tenir en compte que la ludoteca està organitzada en grups estables escolars (grups bombolla). És a dir, dins de l’espai del menjador en aquest horari NO es podran barrejar grups diferents dels escolars.

CONFINAMENT

En cas de confinament en un grup escolar o extraescolar, les activitats es facturaran igualment per mes sencer i en els casos que l’activitat ho permeti es continuarà donant el servei de manera telemàtica. 

Aquesta decisió s’ha pres en el sentit de no carregar tota la responsabilitat als proveïdors d’extraescolars. 

Demanem a les famílies que no us doneu de baixa ni retorneu els rebuts, atès que això podria portar a la cancel·lació de l’activitat per falta d’inscrits o a la desaparició de l’empresa proveïdora.

Extraescolars ha proposat als monitors de les diferents activitats disposar d’activitats online, tutorials o vídeos per a alumnes confinats; tanmateix, això depèn de les possibilitats de cada matèria i dels monitors.

En cas que el monitor/professor no pugui assistir es buscarà un substitut o es recuperarà la classe. 

Si es donés la mateixa situació del curs passat (confinament total de l’escola per temps indefinit) o tancament total de les extraescolars, el mes següent no se seguiran cobrant aquestes activitats. 

RECOLLIDA DE LES ACTIVITATS

En general l’entrega a les famílies és farà per la PORTA PRINCIPAL de l’escola, on estaran separades en grups. En el cas de les activitats de bàsquet, futbol i iniciació esportiva, els podreu recollir PER LA PORTA DE L’AMETLLER. En el cas de patinatge en línia, podreu recollir els infants a la BOTIGA DE PATINS (com el curs passat).

HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA  

 • Entrades: 16.40 h 
 • Sortides: 17.40 – 18.00 – 18.40 h (depenent de l’activitat que es faci)

MODIFICACIONS

Cal fer les modificacions (altes o baixes) de les activitats extraescolars com a màxim fins al dia 20 de cada mes (de cara al mes següent). Més enllà d’aquest marge temporal no s’acceptarà cap modificació.

AUTORITZACIONS 

Si per qualsevol motiu el vostre fill o filla ha de marxar amb alguna persona que no siguin els seus pares o tutors, cal portar una autorització per escrit i lliurar-la al monitor o a la Ma.Carmen. En el cas que el nen/a hagi de marxar sol, haureu d’omplir l’autorització pertinent, que la podreu lliurar als monitors.

ABSÈNCIES

Us demanem que, per garantir el control dels vostres fills/es, sempre que el nen/a no pugui assistir a l’activitat extraescolar, ens ho feu saber mitjançant alguna de les vies de contacte habituals (mail a cood.extraescolarsstmarti@fundesplai.org), ja que l’AMPA ha de garantir i tenir disponible durant un mes un registre diari d’assistència a les activitats per a les autoritats sanitàries.

ASSISTÈNCIA ESPORÀDICA A ACOLLIDA O LUDOTECA

Recordeu que si esporàdicament el vostre fill/a s’ha de quedar a l’acollida o a la ludoteca cal avisar per escrit a Ma. Carmen (via email o nota) i també a la mestra.

CONTACTE

Comuniqueu a la Comissió d’Extraescolars qualsevol problema, incidència o suggeriment en relació amb les activitats extraescolars (extraescolars@ampaescolasantmarti.org).

Cal informar immediatament si el/la menor ha contret qualsevol tipus de malaltia infectocontagiosa que pugui repercutir en la salut de la resta de menors.

Us recordem que, per tal de resoldre qualsevol dubte, comptarem diàriament amb la presència de la Ma. Carmen a la recepció de l’Escola (entrada principal):

Coordinació d’Extraescolars
Horari d’atenció: 16.15 a 18.45 h
667 17 03 20
coord.extraescolarsstmarti@fundesplai.org

_________________________________________________________

PROTOCOLS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HIGIENE PERSONAL, NETEJA I DESINFECCIÓ

Alumnes i monitors es rentaran les mans a l’entrada i a la sortida de l’activitat, abans i després de berenar i abans i després d’anar al lavabo.

Es farà la neteja i desinfecció constant dels espais, materials i superfícies.

ÚS DE MASCARETA

En les extraescolars a l’escola, l’ús de la mascareta és obligatori per a tots els cursos* (també per a P3, P4 i P5), tant per a alumnes com per a monitors.

A excepció que: 

 • Hi hagi una contraindicació mèdica. 
 • Durant la pràctica esportiva activa en espai exterior o durant les classes de cant o la pràctica d’instruments de vent.

En les activitats fisicoesportives, els/les entrenadors/es, monitors/es i similars han de fer ús de la mascareta durant les sessions, excepte quan estiguin realitzant pràctica esportiva. En el cas que no es porti mascareta per aquest motiu cal seguir al màxim la recomanació de mantenir la distància.

*El document de protocols escolars del PROCICAT indica: “Les mascaretes estan indicades fora del grup habitual de convivència (grup bombolla de l’escola) o quan no és possible mantenir el distanciament físic de seguretat (1,5 metres). Són adequades a partir dels tres anys i poden utilitzar-se mascaretes higièniques o quirúrgiques si se’n pot adaptar la mida. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.”

DISTANCIAMENT FÍSIC

S’intentarà mantenir la distancia física recomanada.

MIDA DELS GRUPS

Els grups com a màxim seran de 15 nens, una vegada creats s’intentarà que segueixin així sense barrejar-los.

PROTOCOL EN CAS DE POSITIU

Es complirà el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de donar positiu algun alumne o membre de l’equip. 

La Direcció de l’Escola disposarà dels llistats i grups específics de les activitats, que Fundesplai mantindrà actualitzats en tot moment.

La Direcció de l’Escola serà informada si es presentés alguna incidència en aquest sentit en temps d’Extraescolars.

Serà la Direcció de l’Escola l’encarregada de contactar amb les famílies.

Extraescolars serà l’encarregada de contactar amb els monitors de les classes concretes.

NO ES POT ENTRAR A UNA ACTIVITAT SI…

 • Es tenen símptomes de covid-19 o s’ha estat en contacte amb persones afectades els darrers 10 dies. 
 • Es presenten símptomes compatibles amb la covid-19 o si s’ha estat declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies anteriors a la realització de l’activitat. 
 • S’està l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un convivent i feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció. 
 • S’està exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol incidència vinculada a la covid-19. 

VENTILACIÓ D’ESPAIS

Es rebran les classes amb les finestres obertes per part de l’escola i s’entregaran la mateixa manera.

AIGUA

Els alumnes tindran la seva pròpia ampolla d’aigua. No es recomana fer servir aigua de l’aixeta o d’una altra persona.

VISITA D’ADULTS

Els adults no podran entrar a les instal·lacions de l’escola per veure les activitats en cap cas.

COMPETICIONS

No es realitzaran tornejos esportius durant aquest període.

DOCUMENTS D’INTERÈS

Darrera actualització: 26 d’octubre de 2020